Αποζημίωση

1. Πως υπολογίζεται η αποζημίωση;
Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση των μικτών τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα.
Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά και μόνιμα. Επίσης η αποζημίωση προσαυξάνεται με τον συνυπολογισμό των Δώρων Εορτών και του επιδόματος αδείας. Επομένως για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη ο μηνιαίος μικτός μισθός ή το μικτό ημερομίσθιο που καταβάλλεται, προσαυξημένος κατά το 1/6 αυτού και βάσει αυτού του προσαυξημένου μισθού ή ημερομισθίου υπολογίζεται κατόπιν η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί.

2. Χρόνος και τόπος καταβολής
Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί κατά τη στιγμή της κοινοποίησης της απόλυσης. Εάν η αποζημίωση υπερβαίνει τις αποδοχές έξι μηνών ο εργοδότης δικαιούται να καταβάλλει αμέσως το τμήμα της αποζημίωσης μέχρι 6 μηνιαίους μισθούς και το υπόλοιπο σε τριμηνιαίες δόσεις κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές τριών μηνών, εκτός εάν το υπόλοιπο της αποζημίωσης είναι μικρότερο από το ποσό των αποδοχών τριών μηνών, οπότε καταβάλλεται το ποσό αυτό. Η πρώτη δε από τις ανωτέρω δόσεις πρέπει να καταβληθεί την επόμενη που συμπληρώνεται τρίμηνο από την απόλυση.

3. Πότε παραγράφεται η αποζημίωση;
Κάθε αγωγή του εργαζομένου για καταβολή ή συμπλήρωση της αποζημίωσης, πρέπει να ασκηθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 6 μηνών από τότε που κατέστη απαιτητική, δηλ. από την καταβολή της αποζημίωσης ή την λύση της εργασιακής σχέσης.

4. Πότε δεν οφείλεται η αποζημίωση:
Αποζημίωση δεν οφείλεται:
• Πριν τη συμπλήρωση δίμηνης υπηρεσίας του εργαζομένου στην επιχείρηση.
• Αν παραιτηθεί ο εργαζόμενος.
• Στη σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκτός αν καταγγελθεί πριν τη λήξη της από τον εργοδότη χωρίς σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Α.Κ. οπότε οφείλονται όλοι οι μισθοί του υπόλοιπου χρόνου μέχρι τη λήξη της.
• Στη σύμβαση ορισμένου έργου, εκτός αν υποκρύπτεται σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οπότε τεκμαίρετε ότι υφίσταται μια ενιαία σύμβαση εργασίας και οφείλεται αποζημίωση.
• Σε περίπτωση μήνυσης σε βάρος του εργαζόμενου για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή του απαγγέλθηκε κατηγορία για αδίκημα τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος. Εάν απαλλαγεί ο μισθωτός δικαιούται να ζητήσει την αποζημίωσή του.

5. Πότε οφείλεται μειωμένη αποζημίωση;
Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν εγγραφής προειδοποίησης, πριν από ορισμένο χρόνο, που είναι ανάλογος με τα χρόνια υπηρεσίας του στον εργοδότη (τακτική απόλυση).
Η προειδοποίηση αυτή ονομάζεται προμήνυση. Ο χρόνος της προμήνυσης φαίνεται στους πίνακες αποζημίωσης που υπάρχουν παρακάτω. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτός παραμένει στην εργασία του μέχρι να λήξη ο χρόνος προμήνυσης, κατά την απόλυσή του καταβάλλεται το ½ της νόμιμης αποζημίωσης που οφείλεται σε περίπτωση έκτατης καταγγελίας.
Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης για λόγους ανώτερης βίας (καταστροφή από πυρκαγιά, σεισμό κλπ) οφείλονται τα 2/3 της νόμιμης αποζημίωσης.
Αν ο μισθωτός είναι υπάλληλος και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη γήρατος, δικαιούται ποσοστό 50 % της νόμιμης αποζημίωσης εάν δεν έχει επικουρική ασφάλιση και 40 % εάν λαμβάνει επικουρική ασφάλιση.

6. Γίνονται κρατήσεις στην αποζημίωση;
Η αποζημίωση καταγγελίας συμβάσεως δεν υπόκειται σε κρατήσεις για το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το ίδιο ισχύει για την αποζημίωση λόγω μη ληφθείσας αδείας. Αντίθετα το επίδομα αδείας υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.
Η αποζημίωση φορολογείται. Αν το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης μέχρι 20.000 ευρώ είναι αφορολόγητη. Για το ποσό της αποζημίωσης που υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, υπολογίζεται φόρος με συντελεστή 20 % και παρακρατείτε κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο.

7. Υπάρχουν περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης;
Ναι, κατά το ποσοστό που οι αποδοχές του απολυόμενου εργαζόμενου υπερβαίνουν το 8πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί 30.

8. Πότε δικαιούνται οι αποχωρούντες μισθωτοί αποζημίωση;
Στη συνταξιοδότηση:
Μισθωτοί που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού, εφ' όσον συμπληρώσουν της προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, εάν μεν είναι εργατοτεχνίτες μπορούν να αποχωρούν, εάν δε είναι υπάλληλοι να αποχωρούν ή να απολύονται από τον εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούνται το 50 % της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40 % αν έχουν. Τη μειωμένη αυτή αποζημίωση δικαιούνται και οι μισθωτοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που απολύονται ή αποχωρούν πριν τη λήξη της για να συνταξιοδοτηθούν. Σημειώνουμε ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει εργατοτεχνίτη που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος, με καταβολή μειωμένης αποζημίωσης. Μόνο για υπαλλήλους έχει αυτή την ευχέρεια.
Με 15ετή υπηρεσία:
Μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχουν συμπληρώσει 15ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή το όριο ηλικίας που προβλέπει ο οικείος Ασφαλιστικός Οργανισμός και όταν δεν υπάρχει όριο το 65έτος της ηλικίας τους μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους, οπότε δικαιούνται να λάβουν το 50 % της νόμιμης αποζημίωσης.

9. Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλων σε περίπτωση απόλυσης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρόνος προειδοποίησης

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποσό αποζημίωσης

2 μήνες έως 1 έτος

1 μηνός

1 μήνας

½ μηνός

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

2 μήνες

1 μηνός

4 ετών συμπλ. έως 6 ετών

3 μηνών

3 μήνες

1 ½ μηνών

6 ετών συμπλ. έως 8 ετών

4 μηνών

4 μήνες

2 μηνών

8 ετών συμπλ. έως 10 ετών

5 μηνών

5 μήνες

2 ½ μηνών

10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

6 μήνες

3 μηνών

11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

7 μήνες

3 ½ μηνών

12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

8 μήνες

4 μηνών

13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

9 μήνες

4 ½ μηνών

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

10 μήνες

5 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

11 μήνες

5 ½ μηνών

16 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

12 μήνες

6 μηνών

17 έτη συμπληρωμένα

13 μηνών

13 μήνες

6 ½ μηνών

18 έτη συμπληρωμένα

14 μηνών

14 μήνες

7 μηνών

19 έτη συμπληρωμένα

15 μηνών

15 μήνες

7 ½ μηνών

20 έτη συμπληρωμένα

16 μηνών

16 μήνες

8 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

17 μηνών

17 μήνες

8 ½ μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

18 μηνών

18 μήνες

9 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

19 μηνών

19 μήνες

9 ½ μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

20 μηνών

20 μήνες

10 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

21 μηνών

21 μήνες

10 ½ μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

22 μηνών

22 μήνες

11 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

23 μηνών

23 μήνες

11 ½ μηνών

28 έτη συμπληρωμένα

24 μηνών

24 μήνες

12 μηνών

10. Πίνακας αποζημίωσης εργατοτεχνιτών (Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007 άρθρο 3)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

2 μήνες έως 1 έτος

5 ημερομίσθια

1 έτος έως 2 έτη

7 ημερομίσθια

2 έτη έως 5 έτη

15 ημερομίσθια

5 έτη έως 10 έτη

30 ημερομίσθια

10 έτη έως 15 έτη

60 ημερομίσθια

15 έτη έως 20 έτη

100 ημερομίσθια

20 έτη έως 25 έτη

120 ημερομίσθια

25 έτη έως 30 έτη

145 ημερομίσθια

από 30 έτη και άνω

165 ημερομίσθια

11. Τρόπος απόλυσης
Εάν πρόκειται για υπάλληλο, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε απόλυση με δύο τρόπους, είτε με προειδοποίηση, είτε με έκτακτη καταγγελία σύμβασης εργασίας (δηλαδή χωρίς προειδοποίηση). Η επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου ανήκει στη βούληση του εργοδότη. Ενώ αντίθετα αν πρόκειται για εργατοτεχνίτη, οφείλεται ολόκληρη η αποζημίωση είτε απολυθεί με προμύνηση είτε όχι.

12. Απόλυση χωρίς προειδοποίηση
Όπως αναφέρεται παραπάνω, εάν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας γίνει χωρίς προειδοποίηση, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρη την αποζημίωση που οφείλεται όπως καθορίζει ο Ν.2112/1920

13. Απόλυση με προειδοποίηση
Εάν η καταγγελία σύμβασης γίνει ύστερα από προειδοποίηση, ο εργοδότης υποχρεούται: να γνωρίσει με έγγραφο στο μισθωτό ότι, η υπάρχουσα σύμβαση εργασίας θα λυθεί μετά την πάροδο του χρόνου προειδοποίησης. Κρίνεται σκόπιμο και στην πράξη εφαρμόζεται η ημερομηνία της απόλυσης, δηλαδή τη λήξη του χρόνου προειδοποίησης, να καθορίζεται επακριβώς, π.χ. 18 Οκτωβρίου 2006. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης έχει υποχρέωση κατά την ημέρα που ορίστηκε ως λύση της σύμβασης εργασίας (ημέρα απόλυσης), να καταβάλει το μισό (1/2) μόνο της νόμιμης αποζημίωσης.

14. Προϋποθέσεις για το ταμείο ανεργίας;

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
Για να δικαιούται ο εργαζόμενος να επιδοτηθεί από το ταμείο ανεργίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ' έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.
Επίσης επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο χρόνια πριν την απόλυσή του (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου) από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο σε κάθε χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:
Να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

Δικαιολογητικά:
1) Καταγγελία της σύμβασης
2) Ένσημα τελευταίας διετίας
3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας τρέχοντος έτους\
4) Αστυνομική Ταυτότητα
5) Βιβλιάριο ασθενείας
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα παραπάνω στοιχεία στον Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής του, το αργότερο σε 60 ημέρες από την απόλυσή του.