Νόμος 3996 / 5-8-2011

Ασφαλιστική Ενημέρωση - Τσουχτερά πρόστιμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Προσπαθώντας να είμαστε χρήσιμοι με τεκμηριωμένη και επίκαιρη ενημέρωση πάντοτε, σας κοινοποιούμε τις νέες ρυθμίσεις του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ που αφορούν ειδικότερα τους συναδέλφους εργοδότες Οδοντιάτρων του ΕΤΑΑ :

Για τους Ορθοδοντικούς που απασχολούν υγειονομικούς με τον Ν. 3996 / 5-8-2011 , άρθρο 57 προβλέπεται:
Α) Υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Εργοδότη και δήλωση μεταβολών εντός προθεσμίας
Β) Μη συμμόρφωση επιβάλει πρόστιμο 45% επί του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου ή εργαζομένων
Γ) Σε μη εμπρόθεσμη καταβολή ή πλημμελή καταβολή ασφαλίστρων επιβάλλεται πρόστιμο 30% επί των εισφορών ή της διαφοράς αντιστοίχως
Δ) Σε μη γνωστοποίηση των μεταβολών επιβάλλεται πρόστιμο 300 €
Ε) Η διαφύλαξη στοιχείων των ασφαλισμένων από τον εργοδότη είναι υποχρεωτική επί είκοσι (20) έτη

Για πιο ενδελεχή μελέτη παραθέτουμε το πλήρες κείμενο του άρθρου 57:

Νόμος 3996 / 5-8-2011
Άρθρο 57
Υποβολή καταστάσεων εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α.
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 (Α΄ 242,) προστίθενται περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ ως εξής:
γ) Όσοι εργοδότες απασχολούν υγειονομικούς ή ζητούν τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας υποχρεούνται:
αα) Να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών των Τομέων Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, Τομέας Υγείας Υγειονομικών, Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών), με τη συμπλήρωση των σχετικών Δελτίων Απογραφής και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και να γνωστοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Τομέων τυχόν μεταβολές των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών (την οριστική ή προσωρινή διακοπή ή μεταβολή των εργασιών τους, την αλλαγή της επωνυμίας, της νομικής μορφής, των κατά νόμο υπεύθυνων, της έδρας της εταιρείας και προκειμένου περί φυσικών προσώπων τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους). Ως χρόνος γνωστοποίησης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου των ανωτέρων συμβάντων μηνός.
ββ) Να υποβάλουν καταστάσεις εισφορών και να προβαίνουν στην εξόφλησή τους μέσω του συστήματος ελεγχόμενης είσπραξης, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
δ) Στους εργοδότες που δεν απογράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση αα΄, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, πέραν των προβλεπόμενων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών που αντιστοιχούν στη κατάσταση εισφορών ή στις καταστάσεις εισφορών που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν. Στους εργοδότες που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την κατάσταση εισφορών ή δεν εξοφλούν τις εισφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση ββ΄ του παρόντος ή προκύπτει διαφορά μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και εκείνων που έπρεπε να δηλωθούν, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, πέραν των προβλεπόμενων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών ή της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που έπρεπε να δηλωθούν. Στους εργοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση αα΄ του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.
ε) Οι ανωτέρω εργοδότες που απασχολούν υγειονομικούς υποχρεούνται να διατηρούν επί εικοσαετία τα στοιχεία τα οποία τηρούσαν και υπέβαλαν, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στις υπηρεσίες του Ταμείου, καθώς και τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει απασχόληση υγειονομικού με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (όπως έμμισθος, κατά περίπτωση ή πράξη, κατά χρονική μονάδα). Τα στοιχεία αυτά είναι οι καταστάσεις εισφορών με τα αντίστοιχα γραμμάτια πληρωμής, οι μαγνητικές ταινίες, οι καταστάσεις μισθοδοσίας, οι καταστάσεις προσωπικού, οι αποδείξεις ή τα δελτία παροχής υπηρεσιών των κατά περίπτωση απασχολούμενων και αμειβόμενων, οι ετήσιες αποδόσεις φόρου για αμοιβές τρίτων, οι συμβάσεις και τα ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λ.π..
στ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. καθορίζεται η μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, μαγνητική κ.λπ.) των καταστάσεων απόδοσης εισφορών και συνεισφορών που υποβάλλονται από τους εργοδότες στο Ταμείο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης μήνα.