Ημερίδα 6.4.2013 Επαγγελματική

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΈΡΕΥΝΑΣ
Ημερίδα, Σάββατο 6 Απριλίου 2013

ΘΕΜΑ: «Φορολογικά & ασφαλιστικά προβλήματα: Δρόμοι διαφυγής»
ΤΟΠΟΣ: Ξενοδοχείο «Holiday Inn», Αττική Οδός
Ώρα: 9.30-14.00
Είσοδος: Ελεύθερη

Ομιλητές: Μανούσος Ντουκάκης, Φοροτεχνικός Σύμβουλος–Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε.
Χρήστος Κρίγκας, Φοροτεχνικός Σύμβουλος-Λογιστής
Θωμάς Τσιώλης, Φοροτεχνικός Σύμβουλος-Λογιστής
Βασίλης Σταθόπουλος, μέλος Δ.Σ. Ο.Σ.Α. & Ε.Ο.Ο., αν. μέλος Δ.Ε. Τ.Σ.Α.Υ.

Θέματα:
• ΚΦΑΣ
1. Ποιες οι αλλαγές στον κώδικα φορολογικής απεικόνισης όσων αφορά την έκδοση στοιχείων και την τήρηση βιβλίων των Ορθοδοντικών.
2. Ποιος είναι ο χρόνος φύλαξης βιβλίων και στοιχείων. Πότε «καταστρέφονται»;
3. Τι ισχύει σήμερα με το κύρος των βιβλίων και τις παραβάσεις για τη μη έκδοση αποδείξεων.

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Ποιος ο τρόπος φορολόγησης σήμερα των φυσικών & νομικών προσώπων;
2. Τι ισχύει για τις εκπιπτόμενες δαπάνες χρήσεων 2012-2013;
3. Ποια τα κριτήρια επιλογής για την δημιουργία ατομικής επιχείρησης, προσωπικής εταιρείας ή νομικού προσώπου;
4. Ημερομηνίες για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων όλων των αντικειμένων.

• ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Εστίαση από το Υ.Ο. στον έλεγχο φυσικών προσώπων.
2. Ποια η διαδικασία ελέγχου, ποιες οι τεχνικές ελέγχου & ποια η μετά τον έλεγχο διαδικασία;
3. Ποιος ο χειρισμός από πλευράς ελέγχου των καταθέσεων εντός & εκτός Ελλάδος;
4. Πως γίνεται η ανάλωση κεφαλαίου εισοδημάτων προηγούμενων ετών;

• ΦΑΚΕΛΟΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.
1. Παθογένειες του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.
2. Καθημερινά προβλήματα και πώς θα διαφύγω
3. Υπόθεση μονοσυνταξιούχου: να το επιλέξω;

Ωρολόγιο πρόγραμμα:
09.30-11.30: Κ.Φ.Α.Σ. – Φορολογία εισοδήματος
Μ. Ντουκάκης, Χ. Κρίγκας, Θ. Τσιώλης
11.30-12.00: Διάλλειμα για καφέ
12.00-13.00: Φορολογικός έλεγχος
Μ. Ντουκάκης, Χ. Κρίγκας, Θ. Τσιώλης
13.00-13.30: Φάκελος Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.
Βασίλης Σταθόπουλος
13.30-14.00: Συζήτηση